Wypadek przy pracy

WYPADEK PRZY PRACY

Jeśli jesteś pracownikiem, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują Ci z tego tytułu roszczenia. Pomożemy Ci uzyskać:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • jednorazowe odszkodowanie w przypadku doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego wskutek wypadku przy pracy pracownika,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę szkoleniową dla pracownika, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
 • rentę rodzinną dla członków rodziny zmarłego pracownika, uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • dodatek do renty rodzinnej,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw związanych z wypadkami przy pracy.

?

Współpracujemy z:

   

S5 Box