sobota, 11 styczeń 2014 10:06

Kalkulacje naprawy

Written by

STOWARZYSZENIE TWOJE CENTRUM ODSZKODOWAŃ proponując kompleksową obsługę poszkodowanym w szkodach komunikacyjnych, w celu ustalenia właściwej, należnej kwoty odszkodowania, zapewnia naszym Klientom usługę kalkulacji naprawy uszkodzonego pojazdu w atrakcyjnej cenie.

sobota, 11 styczeń 2014 10:05

REHABILITACJA PO WYPADKU

Written by

Osobie poszkodowanej w wypadku i nie będącej jego sprawcą przysługuje prawo do skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji.

Niestety w obecnych realiach bardzo rzadko istnieje możliwość skorzystania z rehabilitacji refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Możemy jednak żądać pokrycia kosztów leczenia (w tym i rehabilitacji)od sprawcy wypadku/szkody lub jego ubezpieczyciela.

W takim przypadku rehabilitacja jest nadal bezpłatna - refundowana z ubezpieczenia OC sprawcy - nie wymaga oczekiwania na odległy termin, jak bywa to w przypadku rehabilitacji refundowanych przez NFZ i umożliwia szybszy powrót do zdrowia.

Wybór właściwej kliniki daje gwarancję wysokiego poziomu leczenia.

Stowarzyszenie współpracuje w tym zakresie z najlepszymi prywatnymi klinikami rehabilitacyjnych w Polsce takimi jak:

Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej

Sielski Łukasz Piotr

Dzięki współpracy z Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej możemy mieć pewność,że proces rehabilitacji zostanie przeprowadzony na najwyższym poziomie, pod okiem najlepszych specjalistów w ekskluzywnych warunkach.

sobota, 11 styczeń 2014 10:02

Jak działamy

Written by

DZIAŁAMY WEDŁUG ZASADY: NAJPIERW TWOJE ODSZKODOWANIE, POTEM NASZE HONORARIUM

Jak działamy? Podpisanie Umowy = brak opłat wstępnych i jakichkolwiek opłat stałych.

Priorytetem działalności STOWARZYSZENIA TWOJE CEBNTRUM ODSZKODOWAŃ jest szybkie, skuteczne i kompleksowe uzyskanie odszkodowania i wszelkich innych należnych naszym Klientom świadczeń. Nasze wynagrodzenie stanowi tylko i wyłącznie prowizja od uzyskaneji wypłaconej kwoty roszczenia (odszkodowania, zadośćuczynienia).

Przed podjęciem z nami współpracy, nasi specjaliści udzielą Państwu bezpłatnie wszelkich informacji na temat procesu likwidacji szkody. Po podpisaniu umowy z Klientem sprawdzamy kompletność dostarczonych dokumentów, a następnie w porozumieniu z Klientem uzupełniamy brakujące informacje i dokumenty.

Następnie, analizujemy sprawę pod względem prawnym i w imieniu Klienta zgłaszamy lub przystępujemy do likwidacji zgłoszonej wcześniej szkody do odpowiedzialnego za naprawienie szkody (najczęściej do towarzystwa ubezpieczeniowego).

Z doświadczenia wiemy, iż pismo wystosowane przez NASZĄ Kancelarię przywołujące przepisy prawne właściwe w sprawie oraz wskazujące dokładne i wyczerpujące dowody, w wielu przypadkach prowadzi do wypłaty należnej kwoty odszkodowaniu lub zadośćuczynienia na etapie pozasądowym.

Jeżeli odpowiedź ubezpieczyciela lub innego podmiotu odpowiedzialnego za likwidację powstałej szkody jest nie zadowalająca, sporządzamy odwołanie oraz interweniujemy u odpowiednich organów (np. Rzecznik Ubezpieczonych, Komisja Nadzoru Finansowego).

Jeżeli wniesione odwołanie nie przyniesie skutku – za zgodą Klienta – kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. To za wyłączną zgodą Klienta podejmujemy decyzję o ewentualnym podpisaniu ugody lub dochodzeniu roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Nigdy nie podejmujemy decyzji bez konsultacji z Klientem. Każdego traktujemy po partnersku, z należytym szacunkiem i przy zachowaniu uczciwych zasad współpracy.

Podczas całego procesu odszkodowawczego Klient jest cyklicznie informowany o postępach w swoje sprawie aż do skutecznego jej zakończenia. W naszej bazie znajduje się pełna historia Państwa sprawy z pełnym wyszczególnieniem podjętych czynności.

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

sobota, 11 styczeń 2014 09:41

Pożar, powódź, grad, inne żywioły

Written by

W życiu zdarzają się sytuacje, które czasem trudno przewidzieć. Te niespodziewane zdarzenia mogą zakłócić spokój, a poza tym spowodować nieodwracalne szkody, które następnie ciężko jest odbudować.

Do najczęstszych tego typu zdarzeń można zaliczyć właśnie pożar, powódź, silne wichury, grad, które w sposób nieoczekiwany doprowadzają do ogromnych zniszczeń.

W takich przypadkach, jeżeli posiadasz ubezpieczenie od zdarzeń losowych należy ci się odszkodowanie!

Powierzając sprawę naszym prawnikom możesz mieć pewność, że profesjonalnie i z zaangażowaniem zajmiemy się uzyskaniem dla Ciebie odszkodowania.

poniedziałek, 06 styczeń 2014 15:54

Śmierć osoby bliskiej

Written by

Niespodziewana utrata osoby bliskiej bez wątpienia jest bardzo traumatycznym przeżyciem i zasługuje na odpowiednią rekompensatę. Pogrążeni w żałobie członkowie rodziny często nie zdają sobie sprawy z przysługujących im roszczeń wobec sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela.

Reprezentujemy rodziny ofiar, które na skutek wypadku poniosły śmierć. Reprezentujemy ich przed ubezpieczycielami oraz w postępowaniu sądowym.

Zadośćuczynienie pieniężne za doznany ból i cierpienie spowodowane utratą ukochanej osoby.

Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej.

Jest to świadczenie, którego wysokość zależy od wielkości szkody, jaką dana osoba poniosła w związku z utratą członka rodziny. Na wysokość odszkodowania wpływ mają stosunki panujące pomiędzy zmarłym a osobą występującą z roszczeniem odszkodowawczym.

Przykładem sytuacji uprawniającej do wypłaty stosownego odszkodowania są:

 • śmierć żywiciela rodziny,
 • śmierć dorastającego dziecka, na pomoc którego rodzice mogli liczyć w niedalekiej przyszłości,
 • konieczność niekorzystnego ograniczenia planów życiowych niemożliwych do zrealizowania bez udziału osoby zmarłej,
 • utrata osoby, która prowadziła gospodarstwo domowe.

Rentę wynikającą z utraty środków utrzymania, jakie zapewniał zmarły

Zwrot kosztów pogrzebu, uroczystości żałobnej i postawienia nagrobka.

Pod pojęciem kosztów pogrzebu należy rozumieć w szczególności koszt:

 • miejsca na cmentarzu,
 • trumny oraz wieńca,
 • nagrobka,
 • przewiezienia zwłok do miejsca ich pochówku,
 • poczęstunku po ceremonii pogrzebowej,
 • odzieży żałobnej dla najbliższej rodziny na okres żałoby.

poniedziałek, 06 styczeń 2014 15:44

Obrażenia ciała

Written by

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw ofiar wypadków drogowych. Szkody komunikacyjne to dziedzina, w której przodujemy, jeśli chodzi o wysokość uzyskiwanych kwot odszkodowania, a także skuteczność prowadzonych spraw. Zdając się na naszą wiedzę i umiejętności możesz być pewien, że Twój przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie i otrzymasz najwyższe możliwe odszkodowanie.

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, ból i cierpienie spowodowane wypadkiem.

Zadośćuczynienie to świadczenie pieniężne, które ma na celu zrekompensować krzywdę osoby poszkodowanej. Wysokość tego świadczenia uzależniona jest od zakresu krzywdy, a zatem od tego, jakie konsekwencje spowodował wypadek. W orzecznictwie wypracowano katalog okoliczności, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia. Są to:

 • cierpienie fizyczne (wszelkie dolegliwości bólowe oraz inne ograniczenia sprawności ciała),
 • cierpienie psychiczne (osłabienie energii życiowej obejmujące m. in. smutek, poczucie bezradności i rezygnacji, problemy ze snem, irytację, lęk przed uczestniczeniem w ruchu drogowym),
 • długotrwałość leczenia,
 • ilość zabiegów leczniczych (w tym operacyjnych),
 • nieodwracalność następstw urazów (uszczerbek na zdrowiu, blizny, utrata sprawności),
 • wiek poszkodowanego,
 • konsekwencje w życiu osobistym i zawodowym (np. zmiana planów życiowych, brak możliwości ukończenia szkoły, kursów itp., podjęcia określonej pracy, awansu, konieczność rezygnacji z urlopu).

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

Zakres kosztów leczenia uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby poszkodowanej wynikającej z charakteru doznanych przez nią obrażeń ciała. W przypadku, gdy jest to uzasadnione stanem jej zdrowia jest ona uprawniona do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu poniesionych wydatków na

 • leki, opatrunki,
 • zakup wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych, w zakresie niefinansowanym ze środków ubezpieczenia zdrowotnego,
 • rehabilitację,
 • przewóz osoby poszkodowanej na wizyty lekarskie, zajęcia rehabilitacyjne,
 • koszty dojazdu do szpitala osób najbliższych dla poszkodowanego (odwiedzin) w trakcie jego pobytu w szpitalu,
 • pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności (opieka), np. mycie, przygotowywanie posiłków, zakupy,
 • specjalne odżywianie.

Rentę z tytułu zwiększonych potrzeb po wypadku

(np. zwrot kosztów opieki )

Zwrot utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy,

Udział w wypadku oraz doznanie przez poszkodowanego obrażeń ciała skutkuje niejednokrotnie okresową utratą przez niego zdolności do pracy. Pozostaje on wówczas na zwolnieniu lekarskim i co do zasady (wyjątkiem jest np. wypadek przy pracy) otrzymuje mniejsze świadczenia niż wynagrodzenie, jakie uzyskałby pracując w okresie objętym niezdolnością do pracy. W takich sytuacjach powstaje szkoda w wysokości utraconego dochodu. Jest to szkoda pozostająca w związku przyczynowym z wypadkiem, podlega ona zatem naprawieniu przez zakład ubezpieczeń jako wynikająca ze zdarzenia stanowiącego źródło odpowiedzialności cywilnej.

Należy bowiem pamiętać, że chodzi nie tylko o świadczenia, dla których źródłem jest stosunek pracy, ale także te o charakterze cywilnym, na podstawie których poszkodowany zobowiązany jest do wykonania określonej usługi, jednak z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie wypełnić tego obowiązku. Chodzi tu zatem także o sytuację utraty zlecenia, czy braku możliwości realizacji umowy zawartej z klientem.

Zwrot wartości zniszczonych w wypadku rzeczy osobistych

(np. ubrania, sprzęt elektroniczny)

Koszty przygotowania do innego zawodu

Poszkodowany, który utracił częściowo zdolność do pracy zarobkowej, może żądać wypłacenia na jego rzecz sumy, dzięki której pokryje koszty przygotowania do zawodu innego niż ten, jaki wykonywał dotychczas.

Zdarzają się sytuacje, gdy charakter obrażeń ciała i powstałe na ich skutek inwalidztwo uniemożliwiają wykonywanie dotychczasowej pracy, możliwe jest jednak – po przekwalifikowaniu – iż poszkodowany byłby w stanie poradzić sobie z innymi obowiązkami służbowymi.

W sytuacji, gdy wymagałoby to pokrycia określonych kosztów (np. ukończenia kursu), zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić na rzecz poszkodowanego odpowiednią kwotę na ten cel. Kwota ta może mieć charakter świadczenia jednorazowego, możliwe jest jednak, iż przyjmie ona postać świadczeń okresowych. Zależne jest to od indywidualnych okoliczności danej spraw

 

Renta - Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

poniedziałek, 06 styczeń 2014 15:18

Zakres usług

Written by
poniedziałek, 06 styczeń 2014 14:49

Pojazd zastępczy

Written by

W przypadku uszkodzenia samochodu jego właściciel oprócz odszkodowania koniecznego do opłacenia kosztów jego naprawy winien otrzymać od ubezpieczyciela zwrot kosztów jakie poniósł na wynajem pojazdu zastępczego.

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY:

 • Odzyskanie należnego odszkodowania za najem pojazdu zastępczego,
 • Bezpłatną analizę sprawy pod kątem możliwości uzyskania odszkodowania za najem pojazdu zastępczego,
 • Ustalenie okresu, za który możliwe jest żądanie odszkodowania za zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego oraz stawek najmu,
 • Ustalenie odszkodowania za cały okres, w którym właściciel nie mógł użytkować swojego samochodu.

Uzyskujemy odszkodowanie za koszty najmu pojazdu zastępczego, zarówno wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej jak i służącego wyłącznie do celów prywatnych np. dojazdy do pracy, szkoły, na zakupy.

poniedziałek, 06 styczeń 2014 14:48

Kradzież pojazdu

Written by

Jeżeli:

 • skradziono Ci pojazd,
 • ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania,
 • ubezpieczyciel zaniżył wartość wypłaconego odszkodowania.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS KONIECZNIE

Przeanalizujemy Twoją sprawę i zajmiemy się odzyskaniem odszkodowania

Pomimo tego, że wykupują Państwo dobrowolne ubezpieczenie AC w celu zapewnienia sobie spokoju i gwarancji wypłaty odszkodowania w przypadku jego kradzieży, ubezpieczyciele w wielu przypadkach odmawiają przyjęcia odpowiedzialności, a tym samym odmawiają przyznania na Państwa rzecz odszkodowania.

Pracownicy naszego biura dzięki zdobytemu doświadczeniu, wiedzą w jaki sposób podważyć stanowisko ubezpieczyciela.

Dzięki współpracy z kancelarią radców prawnych, gwarantujemy Państwu również prowadzenie sprawy podczas postępowania sądowego.

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

poniedziałek, 06 styczeń 2014 14:48

Naprawa pojazdu

Written by

Praktyką stosowaną przez zakłady ubezpieczeń jest przyjmowanie w sporządzanych kosztorysach naprawy elementów, które nie odpowiadają zastanej rzeczywistości (np. znaczne zaniżenie kosztu tzw. roboczogodziny, potrącenie procentowe za lakier, ubytek wartości handlowej pojazdu, zakwalifikowanie do naprawy tzw. zamienników

PAMIĘTAJ, ZAJMUJEMY SIĘ SPRAWAMI O

 • zaniżenie kosztów naprawy kosztorysowej przy likwidacji szkody z polisy OC - wymuszanie użycia części zamiennych, zaniżenie kosztów naprawy,
 • zaniżenie kosztów naprawy w warsztacie – żądanie faktur źródłowych, odmowa pokrycia kosztów holowania i parkingu,
 • rozliczenie szkody całkowitej – zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,
 • utratę wartości handlowej pojazdu - w związku z naprawą pojazdu po wypadku,
 • ustalenie odpowiedzialności za szkodę – szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne).

Powierzając nam prowadzenie sprawy możesz mieć pewność, że znajdziemy właściwe argumenty na to, by ubezpieczyciel uznał najwyższe możliwe koszty naprawy powstałej szkody.

Współpracujmy z rzeczoznawcami samochodowymi, których fachowość została potwierdzona świadectwami i certyfikatami oraz długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Współpracujemy z:

   

S5 Box